• เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการเรียนรู้ 

      ปรีชาญ เดชศรี; สุนีย์ คล้ายนิล; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
      PISA 2000 และ PISA 2003 มีการเก็บข้อมูลการใช้ ICT ของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ เพื่อจะได้ข้อมูลว่านักเรียนไทยมีความพร้อมสำหรับโลกของเทคโนโลยีหรือไม่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใด และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อคุ ...