• GeoGebra กับจำนวนและการดำเนินการ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2558)
   การใช้ GeoGebra ของครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 3 คือ เรขาคณิต ผู้ศึกษาการใช้โปรแกรม GeoGebra เมื่อมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ มักจะชอบพัฒนาชิ้นงานที่ซับซ้อนพิสดาร จนบางครั้งไ ...
  • GeoGebra อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของครูคณิตศาสตร์ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2556)
   GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์อีกโปรแกรมหนึ่ง ที่น่านำมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลายท่านคงคุ้นเคยกับโปรแกรม GSP มาแล้วบางท่านก็ถนัดบางท่านก็ไม่ถนัด ลองหันมามอง application ตัวนี้กันครับ โปรแกรมนี้เป็น free ware ...
  • การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างระนาบ และการสร้างสื่อมองต่างมุม ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2558)
   ในบทความฉบับที่ 196 ผมได้เขียนอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ผู้อ่านได้อ่านและไปg ทดลองสร้างตามขั้นตอนกันบ้างแล้วนะครับ ติดขัดหรือไม่เข้าใจการสร้างในขั้นตอนใดสามารถเขียนมาสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้ตาม ...
  • การจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups 

   วุฒิชัย ภูดี; ภัทรพล แก้วเสนา (2563-08)
   บทความนี้ได้นำเสนอการจัดการชั้นเรียนเรขาคณิตออนไลน์ด้วย GeoGebra groups ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างแบบฝึกหัดหรือการทดสอบนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ...
  • การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2559)
   การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งมีหลายโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอโปรแกรม GeoGebra ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญ ...
  • การสร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2558)
   เรขาคณิตเป็นอีกสาระหนึ่งในสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้
  • การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่อง อนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; อริษรา เที่ยงจันตา; ธนาภรณ์ คนใจซื่อ; กฤติยา ปิงยศ (2563-03)
   เนื้อหาเรื่องอนุพันธ์และกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเนื้อหาที่ครูอาจประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการฝึกฝนให้นักเรียนหาอนุพันธ์ และเขียนกราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้ ...
  • การสร้างใบงานและหนังสือออนไลน์ด้วยโปรแกรม GeoGebra 

   วุฒิชัย ภูดี (2560)
   ผู้อ่านหลายท่านคงได้ศึกษาการใช้โปรแกรม GeoGebra ในมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ มุมมองพีชคณิต มุมมองเรขาคณิต มุมมองกราฟฟิกสามมิติ มุมมองความน่าจะเป็นมาบ้างแล้ว บทความนี้จะได้กล่าวถึงการสร้างชิ้นงานออนโลน์และการสร้างหนังสืออนไลน์ด้วยโปรแกรม ...
  • คำสั่ง Sequence ในโปรแกรม GeoGebra 

   ชวลิต เอี่ยมเจริญ; วุฒิชัย ภูดี (2561-05-02)
   บทความนี้จะอธิบายคำสั่ง Sequence ว่าเป็นอย่างไร ใช้งานอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างในการสร้างสื่อการสอนและชิ้นงานที่ใช้คำสั่ง Sequence ในอับดับแรกเราควรรู้จักคำสั่ง Sequence ก่อนว่าคืออะไร
  • สำรวจกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์; สุธารส นิลรอด (2561-07-03)
   จากการที่วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ทำให้นักเรียนบางส่วนประสบปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้จินตนาการสร้างภาพตามนิยามของเนื้อหา บทความนี้จะเสนอตัวอย่างกิจกรรมการใช้โปรแกรม GeoGebra ...
  • หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2561-11-01)
   บทความนี้ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรม "หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ...