• GSP กับการสร้างงานคณิตศาสตร์ 

   ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2549)
   การสร้างรูปเรขาคณิตในใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบของครูที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร เพราะต้องทำให้เหมือนเอกสารที่ออกมาจากโรงพิมพ์ ปัจจุบัน โปรแกรม GSP สามารถช่วยครูได้ โดยสร้างรูปที่ต้องการในโปรแกรม GSP ...
  • GSP ทำได้มากว่าเรขาคณิต 

   พุดเตย ตาฬวัฒน์ (2549)
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์ อาจป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบการคำนวณ ซึ่งทำให้การเรียนบางเรื่องเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจ เพราะทั้งเด็ก ๆ และคุณครูมัวแต่พะวงกับการคำนสณตัวเลขให้ถูกต้อง จนอาจจะพลาดแนวคิ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน กลไกก้าวเดิน 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   ในภูมิประเทศที่พื้นที่มีลักษณะขรุขระจะไม่มีพาหนะประเภทที่ใช้ล้อชนิดใดสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเท่าสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว หรือควาย การพัฒนาขาให้เป็นกลไกสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือห่นุ ยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน จะอยู่กลุ่มไหนดี 

   สมนึก บุญพาไสว (2557)
   การหารเป็นการดำเนินการทางเลขคณิตซึ่งปกติจะสอนเป็นเรื่องสุดท้าย สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เป็นอย่างดีก่อนเรียนเรื่องการหารคือการบวกการลบและสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เริ่มเรียนเรื่อง การหาร ครูจะต้องสอนให้นักเรียน ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน ตา(เครื่อง)ชั่งสองแขน 

   สมนึก บุญพาไสว (2558)
   ตาชั่งบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ หลักการทำงานของของเครื่องมือวัดก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ทราบค่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือสิ่งที่เรารู้ค่า เมื่อทั้งสองอย ...
  • GSP สำหรับคนเป็นตอน กลีบดอกของดอกไม้ 

   สมนึก บุญพาไสว (2556)
   เคยสังเกตบ้างไหมว่าแบบรูปของจำนวนกลีบดอกและการจัดเรียงกลีบดอกของดอกไม้มีลักษณะเป็นอย่างไร กลีบดอกแต่ละกลีบทำมุมกันกี่องศาเกี่ยวข้องกับมุมทอง (golden angle) อย่างไร
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน รักษาหน้าสวย/หล่อ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   สำหรับฉบับนี้ ขอแนะนำเคล็ดลับของการใช้โปรแกรม GSP ในการปรับขนาดรูปโดยใช้แป้นลัด
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน หัวใจไม่เคยเท่าเดิม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คนที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงจะทราบกันดีว่า นอกเหนือจากคำสั่งการแปลงอย่างง่ายแล้ว โปรแกรมนี้สามารถสร้างการทำซ้ำของรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้อีกด้วย ด้วยการใช้เมาส์เลือกภาพต้นแบบแล้วใช้แป้น + หรือ - ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน คมชัดอย่างมืออาชีพ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   หลาย ๆ ท่านอาจนำความรู้ที่ได้จากการใช้ GSP ไปสร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่านแล้ว แต่พอมีผลงานสาวย ๆ งาม ๆ อย่างนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านคงไม่อยากให้มันเเสดงอยู่เฉพาะหน้าจอเท่านั้น แต่อยากนำไปใช้ในเอกสารประกอบการสอน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน อวดผลงานผ่าน www. 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   สำหรับท่านที่เคยลองใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ จึงอาจจะอยากเผยแพร่ผลงานที่น่าภูมิใจเหล่านี้ผ่านเครือข่าย world wide web ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาแบบออนไลน์ หรือจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูที่ออยู่ต่างโรงเรียน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน แป้นกลของคนชอบความตรง 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   ความเป็นคนตรงถือเป็นมงคลชีวิตได้ประการหนึ่งเหมือนกัน หากเราเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรง ไม่คิดอะไรเคี้ยวคดลดเลี้ยวคอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่น สังคมก็คงจะน่าอยู่กว่านี้ โปรแกรม GSP ก็สอนให้เราเป็นคนตรงได้เหมือนกันจากเส้นตรงท ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอนตัวอักษรวิ่งได้ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คน ที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงทราบกันดีว่า ความสนุกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้ โดยการใช้ปุ่มแสดงการทำงาน เมื่อเห็นรูปต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดังใจแล้ว ...
  • การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

   สุรชัย บุญเรื่อง (2551)
   การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
  • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อจากโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ 

   อรุณี เร้าอรุณ (2553)
   การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม เเละสื่อจากโปรแกรม GSP เรื่องวงกลม ที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีความคิดรวบยอดอยู่ในระดับสูง และนักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไ ...
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์... 

   จินดา พ่อค้าชำนาญ (2555)
   GSP เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สื่อที่สร้างจากซอฟต์แวร์นี้แสดงสาระสำคัญจากบทนิยามได้ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ ช่วยให้จินตนาการของนักเรียนแต่ละคนได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2553)
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งคือคนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีตัวบ่ง ชี้และค่าเป้าหมายที่สำคัญสองตัว คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และg วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ...
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2552)
   หลายโรงเรียนที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจ เตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไปได้เลย โดยเริ่มต้นจากฝึกซ้อมนักเรียนให้มีทักษะในการใช้โปรแกรม GSP สำรวจหาข้อสรุป และแนวคิดทางคณิตศาสตร์
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

   พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ (2551)
   ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทนชีวิตของผู้คนมากขึ้นทั้งต่อการทำงานและการดำรงชีวิต ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ให้ทันก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • การสร้างตัวเลขสุ่มด้วยโปรแกรม GSP 

   สมนึก บุญพาไสว (2552)
   ตัวเลขสุ่มเป็นตัวเลขที่นิยมใช้ในกิจกรรมและเกมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดคำนาณ เช่น แบบฝึกคิดเลขเร็ว แข่งขันเกม 24 ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีสร้างตัวเลขสุ่มที่เป็นเลขโดยใช้โปรแกรม GSP ทั้งการสุ่มที ...
  • การสร้างตารางค่าความจริงตรรกศาสตร์ด้วย GSP 

   ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ (2553)
   พื้นฐานประการหนึ่งในการศึกษาตรรกศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา คือ การหาความจรืงของประพจน์ที่ประกอบด้วยประพจน์และตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์...