• คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยังยืน 

      พงศธร มหาวิจิตร; พงศกร ภู่อารีย์ (2561-11-01)
      บทความนี้นำเสนอมุมมองและแนวคิดของการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Education for Sustainable Development) ในบริบทการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถจะมีบทบาทด้านการสนับสนุนได้ ผู้เขียนยกตัวอย่า ...