• การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 

      ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2563-01)
      การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็น ...