• เซลล์เชื้อเพลิง 

      สมนึก บุญพาไสว (2548)
      เซลล์เชื้อเพลิงไม่ใช่แหล่งพลังงานชนิดใหม่ แต่เป็นวิธีใหม่ของการใช้พลังงานที่มีอยู่ เซลล์เชื้อเพลิงคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงผันพลังงานเคมีของเชื้อเพลิง (ไฮโดรเจนหรือ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเข้มข้น) และออกซิเจน เป็นพลังงานไฟฟ้า ...