• เพิ่มความถี่เเสงเป็นสองเท่าด้วยวัสดุชนิดใหม่ 

      สมนึก บุญพาไสว (2533)
      การสื่อสารยุคใหม่ได้มีการวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าไปมาก เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ยุคของข่าวสารข้อมูล การนำเอาแสงซึ่งมีความเร็วสูงสุดที่พบในขณะนี้มาใช้ในการสื่อสารโดยการผ่านแสงไปตามเส้นใยนำแสง ช่วยให้การส่งข่าวสารข้อมูลเป็นไป ...