• นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 217 มีนาคม - เมษายน 2562 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562-03-04)
      เซี่ยงไฮ้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ครั้งแรกใน PISA 2009 และต่อมาใน PISA 2012 ผลปรากฏว่า นักเรียนเซี่ยงไฮ้มีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งของโลก ...