• เครื่องยนต์คูรี 

      สมนึก บุญพาไสว (2559)
      ร่างบทความเกี่ยวกับเครื่องยนต์คูรี หรือเครื่องยนต์ความร้อนแบบหนึ่งที่มีหลักการทำงานโดยอาศัยสมบัติบางประการทางแม่เหล็กกับอุณหภูมิ