• อนาคตของเครื่องทำความเย็น 

      สมนึก บุญพาไสว (2534)
      ระบบทำความเย็นมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องสูบน้ำ นั่นคือถ้าต้องการทำให้อากาศในห้องมีอุณหภูมิต่ำลง ก็ต้องสูบเอาความร้อนออก เครื่องสูบความร้อนออกนี้รู้จักกันในนามของ เครื่องปรับอากาศ ในบทความนี้ได้อธิบายวัฎจักรการทำงานและ ...