• หนังสือรวมข้อมูลเคมี 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
      หนังสือรวบข้อมูลเคมีเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและใช้อ้างอิง