• แผ่นพับแนะนำกรอบการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โครงการ PISA 

      โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
      สมรรถนะการแกปัญหาแบบรวมมือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขารวม กระบวนการแกปัญหาของกลุมที่มีตั้งแตสองคนขึ้นไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปัน ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปัญหา