• การแก้ปัญหากับมโนมติในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 

      สมนึก บุญพาไสว (2534)
      งานวิจัยหลายงานวิจัยชี่้ให้เห็นว่า ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ส่วนใหญ่ข้ามขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนพัฒนาการสำรวจ (Exploration) และแนวคิดหรือมโนมติ (Concept) ไป เป็นไปได้ว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์คำนวนได้ถูกต้อง ...