• การใช้ซอฟต์แวร์ The Geometer's Sketchpad ในการสำรวจเกี่ยวกับภาคตัดกรวย 

      จันทร์นภา อุตตะมะ (2563-01)
      เนื้อหาในวิชาคณิตศาตร์หลายเรื่องค่อนข้างเป็นนามธรรม การที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้นจะต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย และใช้สื่อการเรียนรู้หรือสื่อการสอนเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ ...