• เตือนการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยพอลิเมอร์นำไฟฟ้า 

      สมนึก บุญพาไสว (2533)
      นักวิจัยได้ค้นพบวิธีตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการผสมผงคาร์บอนเข้าไปในซิลิโคนพอลิเมอร์ ซึ่งทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ และน้ำไม่มีผลทางไฟฟ้าต่อของผสมนี้ แต่พอลิเมอร์นี้จะบวมขึ้นเมื่อถูกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประก ...