• นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 

      สมนึก บุญพาไสว (2555)
      มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย CPU ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เริ่ ...