• นาฬิกาอะตอม (atomic clock) 

      วัฒน วัฒนากูล (2549)
      ความต้องการการบอกเวลาที่เที่ยงตรงมากที่สุด ทำให้เกิดการพัฒนานาฬิกาอะตอม โดยอาศัยหลักการสั่งพ้องของอะตอม ซึ่งหลักการทำงานคราวๆ ของนาฬิกาหาอ่านได้จากบทความนี้