• นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย 

      โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-04-14)
      การตกอยู่ในสถานะที่ด้อยเปรียบมักถูกทำนายว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ด้อยเปรียบบางส่วนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา จนสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและสามารถประสบค ...