• การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากแนวคิดสู่ปฏิบัติ 

      อัมพร ม้าคนอง (2549)
      ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตค่อนข้างมาก จากที่เคยเน้นการเรียนรู้เนื้อหาสาระเป็นการเน้าทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ร่วมด้วย การให้ความรู้เพียงอ ...