• มาดูดวงจันทร์กันเถอะ 

      สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
      ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องส่วนสว่างของดวงจันทร์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในบทความนี้จะอธิบายสาเหตุและหลักการของความมืดและความสว่างของดวงจันทร์ที่เราสังเกตได้