• กำจัด(ต้นเหตุ)ฝนกรดด้วยไฟฟ้า 

      สมนึก บุญพาไสว (2533)
      ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงงานไฟฟ้าปล่อยออกมาเมื่อรวมตัวกับละอองน้ำในก้อนเมฆจะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกเจือจาง เกิดเป็นฝนกรดซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีกำจัดมลพิษนี้ตั้งแต่ต้นทางที่โรงงานไฟฟ้า โดยการใช้กร ...