• กิจกรรมของครูคณิตศาสตร์ 

      ดนัย ยังคง; สมนึก บุญพาไสว (2529)
      ตัวอย่างกิจกรรมการพุ่งของน้ำออกจากรูในหลอดทดลอง ที่ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำไปใช้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ค้นหาผลสรุปบางอย่างจากการทดลอง โดยเริ่มคาดเดา ตั้งสมมุติฐานเพื่อยืนยันข้อสรุป ...