• ความรู้เบื้องต้น เรื่องการวัดและเครื่องมือวัด 

      สมนึก บุญพาไสว (2555)
      การวัดเป็นการแยกสัญญาณจากระบบหรือกระบวนการ สัญญาณที่แยกได้แทนพารามิเตอร์หรือตัวแปรสมรรถนะของระบบ ความสามารถในการควบคุมระบบจะดีขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การวัด จุดประสงค์ของการวัดในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ...