• การรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

      ตีรวิชช์ ทินประภา (2557)
      หลังจากที่เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนาวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จของนักเรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะการประเมินผล PISA (Programme for International ...