• การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 

   สุชาดา ปัทมวิภาต (2557)
   การประเมินผลด้าน “การรู้เรื่องคณิตศาสตร์” เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินผลในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ซึ่งในรอบการประเมินที่ผ่านมาของ PISA 2012 การประเมินด้านคณิตศาสตร์ถือเป็นการประเมินวิชาหลัก และจากผลกา ...
  • ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
   สาหรับ PISA 2012 เน้นคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก และนับเป็นครั้งที่สองจาก PISA 2003 ที่คณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก การประเมินผลดังกล่าวทำให้สามารถติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงเว ...