• การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015 

   พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ (2557)
   “การอ่าน” เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทําให้เกิดการขยายความรู้และทักษะที่แต่ละบุคคลพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สําหรับการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเม ...
  • ผลการประเมิน PISA 2009 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   PISA มีการประเมินผลทุกๆ สามปี การประเมินผลแต่ละครั้งจะครอบคลุมทั้งสามด้านแต่จะให้น้ำหนักความสำคัญแต่ละวิชาสลับกันไป โครงการแรก คือ PISA 2000 ให้น้ำหนักการอ่านเป็นหัวใจหลัก PISA 2003 ให้น้ำหนักในด้านคณิตศาสตร์ PISA 2006 ...
  • เมื่อการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักใน PISA 2018 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-08-29)
   กรอบโครงสร้างการรู้เรื่องการอ่านของ PISA สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นไปที่ทักษะการอ่าน ซึ่งรวมถึงการค้นหา การเลือก การตีความ การรวบรวมและประเมินสาระข้อมูลจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ...