• เทคนิคการบัคกรี 

      สมนึก บุญพาไสว (2534)
      การบัดกรีเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความบกพร่องหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในวงจรมีสาเหตุมาจากการบัดกรี การเรียนรู้วิธีการบัดกรีอย่างถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของนักอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ในบทความนี้จะเน้นถึงการพัฒนาท ...