• เส้นใยนำแสง 

      สมนึก บุญพาไสว (2535)
      เส้นใยนำแสงคือ เส้นทางสายใหม่ที่มนุษย์ใช้ส่งข่าวสารติดต่อกัน เส้นใยนำแสง 1 คู่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดเส้นผมของคน สามารถใช้กับโทรศัพท์ระหว่างเมืองได้หลายร้อยหลายพันเลขหมาย ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของแสง