• PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; สุชาดา ปัทมวิภาต (2563-06-10)
   การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการประเมินที่เน้นความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 กรอบการประเมินของ PISA ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนอายุ 15 ปี ...
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินวาสเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • การประเมินด้านการอ่านของ PISA 2018 เป็นอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-12-02)
   ปัจจุบันมีการแพร่หลายของสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งที่ผู้คนต้องอ่านมีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วย การพัฒนาปรับปรุงกรอบโครงสร้างด้านการอ่านใน PISA 2018 จึงเน้นที่การอ่านเนื้อเรื่องจากหลายแหล่งข้อมูล ...
  • เมื่อการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักใน PISA 2018 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2562-08-29)
   กรอบโครงสร้างการรู้เรื่องการอ่านของ PISA สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นไปที่ทักษะการอ่าน ซึ่งรวมถึงการค้นหา การเลือก การตีความ การรวบรวมและประเมินสาระข้อมูลจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ...
  • แผ่นพับแนะนำกรอบการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โครงการ PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
   สมรรถนะการแกปัญหาแบบรวมมือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขารวม กระบวนการแกปัญหาของกลุมที่มีตั้งแตสองคนขึ้นไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปัน ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปัญหา
  • แผ่นพับแนะนำโครงการ PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ...
  • แผ่นพับแนะนำโครงการ PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2557)
   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ...