• หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 12 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน และสถิติ
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีเบื้อ ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ เมตริกซ์ และสถิติ
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ เมตริกซ์ และสถิติ
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น และสถิติ (2)
  • แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค.411 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค. 411 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ต ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค.514 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   แบบเรียนคณิตศาสตร์ ค. 514 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเมตริกซ์
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มสอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มสอง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังชันตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย เวคเตอร์ ตรีโกณมิติและการประยุกต์ ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มสาม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มสาม ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังชันลอการิธมิค อันดับอนุกรม ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มสี่ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มสี่ ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและารนำเสนอข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มหนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มหนึ่ง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ท ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์ ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มหนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2517)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มหนึ่ง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ท ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์ ...