• คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค.011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือคู่มือครู รายวิชา คณิตศาสตร์ ค 011 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง เรื่องพหุนาม เรื่องทฤษฎีของปีทาโกรัส ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค.012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือคู่มือครู รายวิชา คณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ...