• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ และเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 5 ว 045 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน พฤติกรรม การรักษาดุลภาพของร่างกาย
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหายใจระดับเซล กลไกลของการสังเคราะห์ ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สภาวะแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก--ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 6 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ ...