• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค ๐๒๔ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์ และเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 043 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างอาหารของพืช กาลำเลียงสารเข้าและออกจากเซล การลำเลียงในพืช ...
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง คลื่น
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสียง แสง ไฟฟ้าสถิต
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธะเคมี โมเลกุลโคเวเลนต์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หก ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกและกา ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟลฟ้าเคมี ...