• หนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   รายวิชาคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของรายวิชานี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...
  • หนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พอ 016/ช 0249 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ ใช้รหัส พอ 016 สำหรับวิชาบังคับในกลุ่มวิชาอาชีพ และ ช 0249 สำหรับวิชาเลือกเสรีในกลุ่มวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกียวกับคอมพ ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 023 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 023 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม 1 ปาสคาลขั้นต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม 1 ปาสคาลขั้นต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2538 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนะนำภาษาปาสคาล ...
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) พิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. 2539
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0253 ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูงเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในจำนวนทั้งหมดแปดเล่มของหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ รายวิชา ช 0253 นี้เป็นรายวิชาเลือกเสรีต่อจากรายวิชา ...
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารกับการดำรงชีวต การย่อยอาหาร การลำเลียงสารในร่างกาย การรักษาสมดุลของร่างกาย
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานในสิ่งมีชีวิต การหายใจ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 043 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 043 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 043 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่แปด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 044 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 044 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 044 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 044 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 045 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 045 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่แปด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 045 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 045 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 442 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 422 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 442 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 442 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร หน่วยของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ...
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 048 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 048 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต