• คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุล ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค ๐๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซต เรื่องระบบจำนวนจริง เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 7 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซต เรื่องรำบบจำนวนจริง เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่องความสัมพันธ์ ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นตรง เรื่องฟังก์ชัน เรื่องภาคตัดกรวย และเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 441 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 441 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ...
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเราจะศึกษาชีววิทยาอย่างไร ระบบนิเวศน์ การถ่ายทอดพลังงาน ...
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศน์ เรื่องการถ่ายทอดพลังงาน เรื่องโภชนาการ เรื่องประชากร ...
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 042 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 042 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรพืช อาณาจักรโปรติสตา ...
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง งานและพลังงาน โมเมนตัม
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2523 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การเคลือนที่และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การเคลื่อนที่และพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2548 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สารและสมบัติของสาร 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะตอมและตารางธาตุ ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   เอกสารเสริมสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนเรื่องระบบนิเวศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อห ...
  • แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเน ...
  • แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเน ...