• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง พหุนาม ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส วงกลม จำนวนจริง สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรผัน เศษส่วนของพหุนาม
  • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลง อาหารและพลังงาน การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม งานกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ช่วงชั้น 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์กับการออ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทึโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การโปรแกรมเบื้องต้น สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 3 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...
  • หนังเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรขั้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ ...
  • แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 011 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 011 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่แปด พ.ศ. 2540 มีแบบฝึกเกี่ยวกับสายใยอาหาร กินไม่คิดชีวิตมีภัย ...
  • แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. 2534 มีแบบฝึกเกี่ยวกับปัดอย่างไรเหรียญจึงลงขวด ...
  • แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 012 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่แปด พ.ศ. 2540
  • แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 013 ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 มีแบบฝึกเกี่ยวกับรถหลอดด้าย รถกังหัน ...
  • แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 017 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว 017 โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540