• คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ เรื่องเครื่องมือทดลองต่าง ๆ และเรื่องชุดการทดลอง
  • คู่มือครู วิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ฯลฯ
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ค 013 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรื่องเวกเตอร์ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติ และเรื่องการ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 043 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.045 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ค.046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 046 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและ ...
  • คู่มือครูวิชาคณิศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ...
  • คู่มือครูวิชาคณิศาสตร์ ค ๐๑๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับและอนุกรม เรื่องลิมิตและค ...
  • คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกาษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธ์ุของคน ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการ ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ สมดุลกล ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ...
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิชาฟิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ มวล แรง และการเคลื่อนที่ ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง งานและพลังงาน โมเมนตัม ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียง แสง ไฟฟ้าสถิต ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้้อหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระเเส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และตัวอย่างข้อสอบประจำบทเรียนพร้อมเฉลย
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธ์ุ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธุ์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีิวิต และเรื่องความรู้ด้านพันธุกรรม