• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
      หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ และเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น