• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค ๐๒๔ 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
      หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์ และเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ