• คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุล ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค ๐๑๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซต เรื่องระบบจำนวนจริง เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องความรู้พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค011 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 7 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซต เรื่องรำบบจำนวนจริง เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่องความสัมพันธ์ ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นตรง เรื่องฟังก์ชัน เรื่องภาคตัดกรวย และเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศน์ เรื่องการถ่ายทอดพลังงาน เรื่องโภชนาการ เรื่องประชากร ...
  • เอกสารสำหรับนักเรียน วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   เอกสารเสริมสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนเรื่องระบบนิเวศน์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อห ...