• หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra 

      อัมริสา จันทนะศิริ (2561-11-01)
      บทความนี้ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ประกอบกิจกรรม "หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ...