• หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 และ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง เรื่องโพลิโนเมียล เรื่องเซ็ต เรื่องระบบสมการเชิงเส้น เรื่องทฟษฎีบทพิธากอรัส เรื่องจำนวนจริง เรื่องฟังก์ชัน ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 312 และ ค 322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 312 และ ค 322 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการควอดราติก เรื่องโพลิโนเมียล เรื่องการพิสูจน์ เรื่องวงกลม เรื่องการสร้างรูปเรขาคณิต ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2532)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 322 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแปรผัน และเรื่องเศษส่วนของพหุนาม
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง เรื่องพหุนาม เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส เรื่องจำนวนจริง เรื่องวงกลม เรื่องสมการและอสมการเชิงเส้น ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เรื่องสมการกำลังสอง เรื่องพาราโบลา เรื่องระบบสมการ ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัจพจน์ในเรขาคณิต เรื่องทฤฎีบทเบื้องต้นทางเรขาคณิต เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 321 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัจพจน์ในเรขาคณิต เรื่องทฤฎีบทเบื้องต้นทางเรขาคณิต เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ค ๓๑๒ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 312 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เรื่องสมการกำลังสอง เรื่องพาราโบลา เรื่องระบบสมการ ...