• คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค.203 คณิตศาสตร์ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบจำนวนเต็ม ...
  • คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ค.204 คณิตศาสตร์ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ ...
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องทรัพย์ในดิน ...
  • หนังสือเรียน ค203 คณิตศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 9 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
  • หนังสือเรียน ค203 คณิตศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบจำนวนเต็ม เรื่องความเท่ากันทุกประการ ...
  • หนังสือเรียน ค204 คณิตศาสตร์4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ...
  • หนังสือเรียน ค204 คณิตศาสตร์4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่มสอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2522)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว เรื่องการวัดและการประมาณ เรื่องเส้นขนาน ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่มหนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนและตัวเลข เรื่องระบบจำนวนเต็ม เรื่องพื้นที่ เรื่องความเท่ากันทุกประการ และเรื่องเศษส่วนและทศนิยม
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค203 และค204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 203 และ ค 204 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนและตัวเลข เรื่องจำนวนเต็ม เรื่องพื้นที่ เรื่องความเท่ากันทุกประการ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ...