• หนังสือประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการและกิจกรรมเสนอแนะ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉลยคำตอบ
  • หนังสือเรียน ค101 คณิตศาสตร์1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องสมบั ...
  • หนังสือเรียน ค102 คณิตศาสตร์2 ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่หนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   หนังสือเรียนวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ...
  • หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ ...
  • หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 4 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มสอง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องสมการ เรื่องคู่ลำดับและกราฟ และเรื่องจำนวนเต็มลบ
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มหนึ่ง 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่ม 1 ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของจำนวนนับ เรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องทศนิยม ...
  • หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค101 และ ค102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2527)
   หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 101 และ ค 102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องคุณสมบัติของจำนวนนับ เรื่องทศนิยม เรื่องการวัดและการประมาณ ...