• หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข มุม เศษส่วน ทศนิยม การวัดความยาว เส้นขนาน การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน การบวก ลบ ทศนิยม รูปสี่เหลี่ยม ...
  • หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวจำนวนที่มากกว่า 1,000,0000 การบวก การลบ การคูณ การหาร มุม เส้นขนาน แผนภูมิ เศษส่วน การบวก ลบ คูณ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือหลัก ...
  • แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หก ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 มีกิจกกรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ...