• กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
  • คู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ค.102 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ ...
  • คู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน 1-5 และ 0 เรื่องจำนวน 6-10 เรื่องการบวกจำนว ...
  • คู่มือครูเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   คู่มือครูเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสำคัญทางคณิตศาสตร์ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ 1-5 ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หก ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 มีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับยามเช้าในสวน ...
  • แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 มีกิจกรรมเกี่ยวกับยามเช้าในสวน ...
  • แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และ ...
  • แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีแบบฝึกเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 การชั่ง จำนวน 21 - 100 การตวง เวลา ...
  • แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 7 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ...
  • แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 6 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ ...
  • แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวัดความยาว ...
  • แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบ ...
  • แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 2521 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540
  • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 13 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบ เรื่องจำนวน 1-5 และ 0 ...
  • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 13 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการชั่ง เรื่องจำนวน 21-100 เรื่องการตวง เรื่องเวลา ...
  • แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจที่เกี่ยวกับการบวกและกา ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประโยคประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตและเปรียบเทียบ จำนวน 1 - 5 และ 0 การบวกจำนวนสองจำนว ...
  • แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ ...