• การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และก ...
  • ความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   ความรู้เสริมสำหรับครูคณิตศาสตร์ จำนวนเต็ม พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ เรื่องจำนวนธรรมชาติ เรื่องจำนวนเต็มบวก เรื่องสมบัติบางประการของจำนวนเต็ม เรื่องการหารลงตัว เรื่องเงื่อนไขการหารลงตัว ...
  • ความรู้สึกเชิงปริภูมิ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมสำหรับครู เรื่อง ความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องกลยุทธ์การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องการประเมินผล ...
  • สื่อเกมและของเล่นคณิตศาสตร์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ เกม และของเล่น ตลอดจนแนวทางในการจัดทำสื่อ ...
  • เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา การใช้วัสดุประกอบการสอน การสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน การต่อภาพ การฝึกท่องสูตรคูณ ...
  • เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้สึกเชิงจำนวน ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายของความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน เรื่องการประเมินผล ...
  • เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสำคัญของความรู้สึกเชิงปริภูมิ เรื่องความรู้สึกเชิงปริภูมิกับนักเรียนระดั ...
  • เอกสารเสริมสำหรับครู กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ชั้นประถมศึกษา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   เอกสารเสริมสำหรับครู กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน และเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร
  • แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบฝึกและเฉลยแบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
  • แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแบบฝึกเรื่อง จำนวนและพีชคณิต แบบรูป ความสัมพันธ์ และตรรกะ โจทย์ปัญหา รวมทั้งเฉลยแบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริย ...