• หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลยี ...
  • หนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533)
   รายวิชาคอมพิวเตอร์ คพ. ทป. 011 เป็นรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาอาชีพคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดประสงค์ของรายวิชานี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...
  • หนังสือเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พอ 016/ช 0249 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ ใช้รหัส พอ 016 สำหรับวิชาบังคับในกลุ่มวิชาอาชีพ และ ช 0249 สำหรับวิชาเลือกเสรีในกลุ่มวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกียวกับคอมพ ...
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม 1 ปาสคาลขั้นต้น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม 1 ปาสคาลขั้นต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2538 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนะนำภาษาปาสคาล ...
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของตารางทำงาน ...
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) พิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. 2539
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง ช 0253 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0253 ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูงเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในจำนวนทั้งหมดแปดเล่มของหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ รายวิชา ช 0253 นี้เป็นรายวิชาเลือกเสรีต่อจากรายวิชา ...
  • หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น ช 0250 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 16 บท
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม งานกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ช่วงชั้น 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์กับการออ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 3 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทึโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การโปรแกรมเบื้องต้น สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม การโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 3 ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดิสครีต ระบบจำนวน ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ...
  • หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาซี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549)
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาซี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาซี ข้อมูลพื้นฐาน ตัวดำเนินการ โครงสร้างควบคุม แถวลำดับ ...