• คู่มือครู วิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาเคมี 3 ว 037 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาเคมี 4 ว 038 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล ...
  • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว 432 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1 ว 432 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารและสมบัติของสาร เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ...
  • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ ของเหลว ของแข็ง เรื่องตารางธาตุ และเรื่องพันธะเคมี
  • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของคาร์บอน เรื่องสารชีวโมเลกุล ...
  • คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2536)
   คู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี และเรื่องกรด-เบส
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี 1 ว 432 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2540)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี ว 432 เล่มนี้ มีคู่มือประกอบ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูจัดกิจกรรมการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะประกอบด้วยการให้ความรู้พื้นฐานและหลักการที่สำคัญทางเคมี ฝึกเทคนิคเบื้อง ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี 1 ว 432 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี 1 ว 432 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2523)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2523 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 431 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 431 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 431 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 431 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 มีเนื้อหาเกี่ยวกับก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ตารางธาตุ พันธะเคมี
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 มีเนื้อหาเกี่ยวกับก๊าซ ของเหลว ของแข็ง ตารางธาตุ พันธะเคมี
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 032 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สาม ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุ โครงสร้างอะตอม
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 032 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 032 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบสอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธะเคมี โมเลกุลโคเวเลนต์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   สาขาวิชาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง ...
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 033 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 9
  • หนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 4 ว 034 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   หน่วยวิขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนนิการพัฒนาหลักสูตรเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่หนึ่งของหนังสือเรียนชุดแรก ซึ่งมี ดร. นิดา สะเพียรชัย ศาสตราจารย์ไขศรี ...