• การศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติ TIMSS 2007 

   ปรีชาญ เดชศรี; ปริชาติ เบ็ญจวรรณ์ (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกับ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา จัดทำโครงการศึกษาแนว ...
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน
  • กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง โลกและท้องฟ้าของเรา วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโลก และท้องฟ้าของเรา
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2537)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ว 204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เรื่องทรัพย์ในดิน ...
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และตัวอย่างข้อสอบประจำบทเรียนพร้อมเฉลย
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธ์ุ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง มรดกทางกรรมพันธุ์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีิวิต และเรื่องความรู้ด้านพันธุกรรม
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรังสี เรื่องคลื่นวิทยุ และการสื่อการโทรคมนาคมของไทย
  • คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง รัวสีที่เรามองไม่เห็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและพลังงานของรังสี เรื่องรังสี และเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กินดีอยู่ดี 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง กินดีอยู่ดี ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประชากรโลก ประชากรของประเทศไทย การเพิ่มประชากรกับปัญหาทางด้านอาหาร ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ยากับชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ยากับชีวิต ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิต โรคและสาหตุของการเป็นโรค ยาชุบชีวิต ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต้องการสิ่งที่มีคุณภาพอย่างไร เรื่องผลงานของธรรมชาติและมนุษย์ เรื่องพลาสติก-สารสังเคราะห ...
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สีสรรพ์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสีีของวัตถุ แสงสีต่าง ๆ มีผลต่อวัตถุอย่างไร แสงสีที่วัตถุดูดกลืนไว้มีผลต่อวัตถุอย่างไร ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2521)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เสียงเดินทางมาสู่หูได้อย่างไร สมบัติของตัวกลาง ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง แสงอาทิตย์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ทางอ้อม ฯลฯ
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2519)
   คู่มือวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง โลกของของผสม ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับร่าง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคู่มือครูของบทเรียนเรื่อง โลกของของผสม
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2520)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื่อหาเกี่ยวกับเรื่องระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 พลังงานกับการดำรงชีวิต 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 พลังงานกับการดำรงชีวิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สว 101 สสารสัมพันธ์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 1 สสารสัมพันธ์ สว 101 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524
  • คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 แสงสี - สีสาร 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม 2 สว 102 แสงสี - สีสาร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526