• การแก้ปัญหากับมโนมติในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2534)
   งานวิจัยหลายงานวิจัยชี่้ให้เห็นว่า ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ส่วนใหญ่ข้ามขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนพัฒนาการสำรวจ (Exploration) และแนวคิดหรือมโนมติ (Concept) ไป เป็นไปได้ว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาโจทย์คำนวนได้ถูกต้อง ...
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 2 ว026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ สมดุลกล ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ 7 ว0211 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ...
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว021 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2524)
   คู่มือครูวิชาฟิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ มวล แรง และการเคลื่อนที่ ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว022 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง งานและพลังงาน โมเมนตัม ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว023 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2525)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเสียง แสง ไฟฟ้าสถิต ฯลฯ
  • คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว025 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้้อหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากระเเส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ
  • คู่มือวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2526)
   คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว026 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี และเรื่องฟิสิกส์และเทคโนโลยี
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ...
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ว 027 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ว 027 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ว 027 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ว 027 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น เสียง แสง
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า--แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 6 ว 0210 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 6 ว 0210 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส เลเซอร์ฟิสิกส์ อัลตราซาวด์ เส้นใยแก้วนำแสง การสั่นพ้องแม่ ...
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่เก้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ การวัดและการแปลความหมาย แสงและการมองเห็น ...
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2534)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
  • หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบเอ็ด ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545